Geen bestelregels

Algemene verkoopvoorwaarden


Algemeen
1.
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten, de totstandkoming daarvan en voorts op alle door ons uitgebrachte offertes.

1.2
Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zijn alleen geldig indien deze door ons en afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemers of anderen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder “afnemer” verstaan: ieder die met ons een overeenkomst betreffende door ons ter verkoop aangeboden goederen aangaat of wil aangaan.

 
Levering
2.1
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvat de tussen ons en afnemer gesloten overeenkomst(en) niet het vervoer.

2.2
Levering door ons geschiedt af magazijn, dat wil zeggen door het gereed zijn van de zaken voor vervoer of verzending in ons magazijn en de mededeling daarvan aan afnemer. Vanaf de levering gaat het risico over op afnemer.

2.3
De leveringstijd gaat in nadat de order door ons schriftelijk is aanvaard.

2.4
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen; bij niet tijdige levering, door welke oorzaak ook, heeft afnemer geen recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of derden geleden, noch op ontbinding van de overeenkomst.
 
Prijzen
3.1
Alle prijzen zijn berekend op omgaande bestelling en voor levering af magazijn, exclusief omzetbelasting.

3.2
Wij zijn gerechtigd de prijzen te wijzigen, indien zich een verhoging van één van de kostprijsverhogende factoren voordoet, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, grondstofprijzen, energiekosten, vrachttarieven, in- en-uitvoerheffingen en/of belastingen, koerswijzigingen van vreemde valuta, lonen en sociale lasten.
 
Klachten / garantie
4.1
Zodra de gekochte zaken aan hem zijn geleverd, dient afnemer deze te keuren. Reclame over gebreken, eventueel verkeerde uitvoering over de prijs der geleverde zaken, worden niet in behandeling genomen, tenzij deze binnen 10 dagen na levering als bedoeld in artikel 2 schriftelijk zijn ingediend.

4.2
De geleverde zaken mogen alleen na onze voorafgaande toestemming en mits franco toegezonden, aan ons worden geretourneerd.

4.3
Wij staan in voor de deugdelijke kwaliteit van het door ons geleverde, voor zover het gebreken betreft die bij levering niet waarneembaar waren. Deze garantie omvat uitsluitend gebreken waarvan afnemer bewijst dat deze een direct gevolg zijn van de tekortkoming in de nakoming van onze verplichtingen, welke aan ons zijn te wijten. Onder deze garantie vallende gebreken zullen door ons worden verholpen door toezending van de vervangende zaak.

4.4
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van de in artikel 4.3 omschreven garantieverplichting. Behoudens het bepaalde in de voorgaande zin, sluiten wij alle indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uit.
 
Betaling
5.1
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 15 dagen na faktuurdatum netto.

5.2
Wij zijn steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te verlangen, of te leveren onder rembours.

5.3
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden op onze bankrekening of ten onze kantore. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat wij de vrije beschikking over het ons toekomende bedrag hebben verkregen.

5.4
Zodra de in 5.1 genoemde termijn is overschreden, is afnemer in verzuim, waarna afnemer 1% rente per maand of gedeelte van de maand verschuldigd is over het volledige faktuurbedrag. Bovendien is afnemer alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het volledige faktuurbedrag.

5.5
Door afnemer gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, dan van de verschuldigde rente en vervolgens van de opeisbare fakturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat voldoening betrekking heeft op latere faktuur.

5.6
Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, dan worden alle door hem aan ons te betalen bedragen terstond opeisbaar. Wij zijn voorts gerechtigd, indien afnemer tekortschiet in de nakoming van enige tussen ons gesloten overeenkomst, onze verplichtingen op te schorten, totdat al hetgeen opeisbaar is geworden aan ons betaald, onverminderd ons recht gelijktijdige of latere zekerheidstelling voor de betaling te vorderen. Wij zijn voorts gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst in dat geval alle met afnemer gesloten en lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk, voor zover de overeenkomst niet is uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd onze rechten op schadevergoeding.
 
Eigendom
6.1
De door ons aan afnemer geleverde zaken blijven ons eigendom, zolang afnemer de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde of te leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten worden mede verstaan de vordering die wij op afnemer hebben wegens tekorschieten in de nakoming van de met deze gesloten overeenkomsten terzake van geleverde of te leveren zaken, zolang deze eigendom van ons zijn, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.

6.2
Wij zijn gerechtigd de zaken zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen, indien koper enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, onverminderd onze overige bevoegdheden ingevolge de wet.

6.3
Afnemer is verplicht ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen, dat derden rechten doen gelden, waaronder begrepen het leggen van beslag door derden op zaken waarop eigendomsvoorbehoud te onze gunste rust. Voorts dient afnemer derden terstond mede te delen, dat de zaken ons eigendom zijn.
 
Wijziging der algemene verkoopvoorwaarden
7.1
Wij behouden ons het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gelden voor reeds gegeven orders de algemene verkoopvoorwaarden, die van kracht waren op de dag dat de order schriftelijk door ons werd bevestigd.
 
Bevoegde rechter en toepasselijk recht
8.1
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

8.2
Alle geschillen ten aanzien van een overeenkomst, waarop deze algemene verkoopvoorwaarden geheel of ten delen van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, behoudens de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van ons om desgewenst de Rechter in de woonplaats van afnemer te adiëren.