Geen bestelregels

Gebruiksovereenkomst


www.proline-industrial.nl (“Website”) is eigendom van en samengesteld door

Proline Industrial

 

U wordt vriendelijk verzocht onderstaande Gebruiksovereenkomst www. proline-industrial.nl (“Gebruiksovereenkomst”) zorgvuldig door te lezen alvorens de Website te gebruiken/bezoeken.

Door de Website te gebruiken/bezoeken, gaat u akkoord met deze overeenkomst en aanvaardt u dat ze bindend is voor u.


Gebruik van www.proline-industrial.nl 

U dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig (internet)gebruiker/bezoeker mag worden verwacht. In dat verband is het volgende in ieder geval niet toegestaan:

  
Gebruik maken van de (inhoud van de) Website en de daarin opgenomen
informatie in strijd met de wet, goede zeden, openbare orde en/of deze Gebruiksovereenkomst;

Afbreukmakende, misleidende of anderszins onrechtmatige of verboden informatie plaatsen/verspreiden;

Informatie verspreiden die de goede naam van de website, Proline Industrial of enige derde aantast;
Handelen in strijd met de rechten van Proline Industrial en/of enige derde;

Virussen verspreiden en/of andere maatregelen nemen, die de goede werking van de Website kunnen aantasten, de toegang tot de Website verhinderen en/of beperken en/of
Proline Industrial en/of derden kunnen schaden;

De goede werking van de Website onredelijk belasten;
Informatie of persoonlijke gegevens opgenomen op de Website, al dan niet van enige derde kopiëren, verwerken, bewerken of (verder) verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proline Industrial of de betreffende derde;
Ontwijken en/of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website;
Aanbrengen van een hyperlink naar de Website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proline Industrial


Gebruikersidentificatie en bescherming van wachtwoord 

De gebruikersidentificatie en wachtwoorden bij Proline Industrial  worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Het is strikt verboden aan gebruikers toegewezen identificatiegegevens en informatie over het wachtwoord te versturen of met anderen te delen. Elke overtreding op dit verbod heeft tot gevolg dat de toegang tot de website van Proline Industrial onmiddellijk wordt beëindigd. Bovendien is de overtreder jegens Proline Industrial aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de overtreding. U bent alleen aansprakelijk om het wachtwoord te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. U bent aansprakelijk voor elke aanval op uw gebruikersidentificatie en wachtwoord.


Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de Website berusten uitsluitend bij Proline Industrial en/of haar (toe)leveranciers. Het is u toegestaan om uitsluitend één kopie van het materiaal op de Website te downloaden voor eigen, particulier, niet-commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proline Industrial mag niets van de inhoud van deze Website worden verveelvoudigd, (verder) openbaar gemaakt, (her)gebruikt of geëxploiteerd op welke wijze dan ook.

 

Het is niet toegestaan de op de Website aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het betreffende materiaal of enige informatie op de Website of enig gedeelte daarvan te wijzigen.


Aansprakelijkheid en vrijwaring

Hoewel de Website met de grootst mogelijke zorg tot stand is gekomen, kan Proline Industrial niet garanderen dat de op de Website aangeboden informatie, up-to-date, correct en/of compleet is. Proline Industrial kan voorts niet garanderen dat de Website vrij is van onjuistheden en onvolkomenheden in de geboden informatie.

 

Proline Industrial is niet aansprakelijk voor enige schade (hoe ook genaamd) verband houdende met of voortvloeiende uit deze Gebruiksovereenkomst, (het gebruik van de) aangeboden informatie op de website of voor de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de Website zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van (hyper)link(s).

Proline Industrial  is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan van de Website of van materiaal dat of informatie die op de Website beschikbaar is gesteld, of wordt verkregen.

U vrijwaart Proline Industrial voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden, terzake van, of verband houdende met de niet-naleving van de Gebruiksovereenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met, of voortvloeien uit, het gebruik door u van de Website.

Indien u één of meer bepalingen uit deze Gebruiksovereenkomst niet naleeft, of indien u inbreuk maakt op enig recht toekomend aan Proline Industrial, behoudt Proline Industrial zich het recht voor om de daaruit voortvloeiende schade op u te verhalen, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de Gebruiksovereenkomst en de wet. Bovendien heeft Proline Industrial te allen tijde het recht om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van het gebruik van de Website, alsmede verdere toegang tot de Website te weigeren.


Overige Bepalingen

Alle informatie die via deze website aan Proline Industrial  wordt verstrekt, zal steeds eigendom van Proline Industrial  blijven. Tenzij hierover van tevoren een specifieke overeenkomst wordt bereikt, is Proline Industrial niet verplicht die informatie vertrouwelijk te houden en geniet
Proline Industrial het exclusieve eigendom van die informatie zonder vergoeding van welke aard ook voor de persoon die de informatie bezorgt.
Proline Industrial behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksovereenkomst. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website.

 

Op de Gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met de Gebruiksovereenkomst en/of het gebruik van de Website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.